Handelsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed

Alt salg af produkter og tjenesteydelser fra KWS Saat SE (i det følgende be-nævnt "KWS"), som indgås via KWS online shop på www.kwswebshop.dk (i det følgende benævnt ”webshoppen”), sker udelukkende til erhvervsdrivende (i det følgende benævnt "Køber") og på grundlag af disse generelle salgs-og leverings-betingelser.

Eventuelle modstående bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige indkøbsbetingelser udgør ikke en del af aftalegrundlaget, medmin-dre KWS skriftligt, udtrykkeligt og utvetydigt har accepteret sådanne bestem-melser.

 

2. Tilbud og indgåelse af aftale

Der sker løbende ændringer af priserne webshoppen, der ikke er bindende, med-mindre andet udtrykkeligt fremgår.

Præsentationen af produktsortimentet på hjemmesiden og webshoppen udgør derfor ikke et bindende tilbud til køber.

Købers ordre udgør et tilbud til KWS om at indgå aftale. Hvis købers tilbud accep-teres af KWS, vil KWS fremsende ordrebekræftelse til køber. Aftale anses først for indgået når KWS har fremsendt ordrebekræftelse til køber.

Køber har ikke mulighed for at fortryde/annullere indgåede ordrer.

 

3. Priser og betaling

Alle priser er angivet i DKK pr. enhed (en enhed (U) = 100.000 frøpiller) af det respektive roefrø, eksklusiv moms. [LE(D1] 

Ved betaling før 1. marts gives der 3 % i rabat. Kredit gives rentefri frem til 1. Oktober.

Ud over prisen betaler Køber DKK 325 pr. Leverance.

Betaling skal, med mindre andet er aftalt, ske senest på den i fakturaen anførte forfaldsdag.

I tilfælde af for sen betaling opkræves et administrationsgebyr på DKK 500,-. KWS kan derudover pålægge rente på 4,6 % p.a. for forfaldne fakturaer

 

4. Levering

Medmindre andet er aftalt, finder salget sted med levering direkte til bruger[LE(D2] .

KWS´ leveringsdatoer er kun omtrentlige, og KWS hæfter ikke for forsinkelser med levering eller manglende opfyldelse som følge af omstændigheder, der er uden for KWS´ rimelige kontrol. Forsinket levering med en del af en ordre berettiger ikke køber til at annullere andre leverancer eller i øvrigt at gøre krav gældende mod KWS.

Risikoen for produkterne overgår til køber ved levering. Hvis forsendelsen, leveringen eller overdragelsen forsinkes som følge af en omstændighed forårsaget af Køber, overgår risikoen til Køber fra den dag, hvor KWS har meddelt Køber, at varen/produktet er klar til afsendelse.

 

5. Reklamation

Reklamation skal ske skriftligt og straks efter at Køber er eller burde være ble-vet bekendt med det forhold som giver anledning til reklamationen. Køber skal foretage alle inspektioner og undersøgelser, som Køber skønner nødvendige, så hurtigt som muligt men under ingen omstændigheder senere end 24 timer efter levering. På dette tidspunkt vil Køber blive anset for at have accepteret Produkterne uigenkaldeligt. Eventuelle uoverensstemmelser i forsendelses-mængder skal rapporteres inden for 24 timer efter levering.

 

6. Ansvar og garanti

KWS garanterer i en periode på 1 år fra datoen for levering over for Køber, at produkterne er ægte i forhold til art og sort, at produkter produceret leveret i Danmark opfylder de [LE(D3] krav, der gælder for produkterne i form af mindste spireevne (labo-ratorie spireevne), maksimalt vandindhold, minimal teknisk renhed og højeste belægningsgrad med andre plantearter. Frø, der er produceret, anerkendt eller godkendt i andre lande, skal mindst opfylde kravene i det relevante Europæiske fødevaredirektiv.

 

7. Mangler

Køber er ikke berettiget til afhjælpning af en åbenlys mangel ved et produkt, hvis Køber ikke har givet meddelelse som anført ovenfor, medmindre og i den udstrækning den pågældende mangel er omfattet af KWS´ garanti, eller KWS hæfter for manglen som følge af en forsætlig handling, forsømmelse eller und-ladelse, handling i ond tro eller grov uagtsomhed.

Såfremt Køber ønsker at gøre mangler gældende skal dette ske straks efter modtagelse og være dokumenteret med billeder og angivelse af tidspunkt for iagttagelse af mangel. [LE(D4] 

I tilfælde af konstaterede mangler vil KWS efter eget valg vælge enten at fore-tage omlevering eller refundere prisen for den del af det leverede, der konsta-teres at være mangelfuldt. Dette er Købers eneste retsmiddel for den del af det leverede, der ikke lever op til det af KWS garanterede.

 

8. Persondata

Som led i salget af Produkter til Køber vil KWS i visse tilfælde modtage person-oplysninger fra Køber. KWS behandler sådanne personoplysninger efter aftale med Køber og som led i parternes samhandel. Læs mere om behandlingen af personoplysninger på KWS´ hjemmeside: 

 

9. Ejendomsforbehold

Produkterne forbliver KWS´ ejendom, indtil Prisen er betalt, og alle Købers an-dre forpligtelser er opfyldt.

I tilfælde af forarbejdning, kombination eller blanding med andre varer, har KWS ret til medejerskab af de nye varer i forhold til værdien af KWS´ tilgodeha-vende. Såfremt dette medejerskab konflikter med tredjemands rettigheder, har Køber straks at give KWS meddelelse herom, så KWS kan håndhæve sine rettigheder.

Køber skal godtgøre KWS for alle omkostninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, som denne har pådraget sig i forbindelse med håndhævelse af sine rettigheder.

 

10. Force majeure

Parterne kan fritages for rettidig opfyldelse af deres respektive forpligtelser i forbindelse med salg eller anden levering af Produkter eller Tjenester, hvis opfyldelsen vanskeliggøres eller forhindres af forhold uden for partens kontrol, og hvis den pågældende part træffer alle rimelige forholdsregler for at mildne effekten af forsinkelsen. Den part, der kræver fritagelse fra sine forpligtelser, skal underrette den anden part straks efter konstatering og ophør af de for-hold, der gav anledning til kravet. Parterne kan hver især opsige aftalen om le-vering af de berørte Produkter, hvis forholdene fortsætter i mere end 6 måne-der. Køber skal forlænge en eventuel sikkerhed for betaling af Prisen i en peri-ode svarende til forsinkelsen med KWS´ opfyldelse og betale KWS for den del af Produkterne, der var fremstillet eller leveret indtil datoen for første meddelelse.

Hvis KWS er forsinket med levering af Produkter, og sådan forsinkelse ikke er forårsaget af KWS, er KWS berettiget til at forhøje Prisen, så den afspejler eventuelle omkostninger i forbindelse med forsinkelsen.

 

11. Ansvarsbegrænsning

KWS er uden ansvar for om produktet, som er rekvireret af køber, er egnet til formålet. KWS er ligeledes uden ansvar for kvalitetsforringelser opstået som følge af tilsætning af andre produkter og/eller stoffer samt øvrig forkert hånd-tering af Produktet.

Det påhviler køber at godtgøre, at produktet er behandlet i overensstemmelse med KWS´ anvisninger herunder, at produktet ikke har været udsat for forhold, der ligger ud over gældende normer og anvisninger eller i øvrigt kan forringe produktets egenskaber og kvalitet.

Køber er under ingen omstændigheder berettiget til erstatning for indkomst- og driftstab, tab af produktion, tab af brug, tab af kontrakter eller andre hændelige skader eller følgeskader. Købers erstatning fra KWS for et eventuelt krav kan under ingen omstændigheder ikke overstige købsprisen for de berørte Produkter.

 

12. Lovvalg og værneting

Tvister, som måtte opstå som følge af leveringen eller aftalen mellem parterne eller i forbindelse hermed, skal afgøres i henhold til dansk ret (CISG, Convention on the International Sales of Goods, Konventionen om Internationale Løsørekøb skal dog ikke finde anvendelse). Værneting skal være retten i Kolding.

 [LE(D1] Packing not needed to include in the description

 [LE(D2] Sale includes direct delivery

 [LE(D3] KWS do not produce in Denmark

 [LE(D4] Must be reported and documented with timing indication immediately after receiving the goods

 [LE(D5]T his is correct

 

13. Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal du senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail til marianne.dyrberg@kws.com. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du her 

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur - afhængig af varens almenmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

 

14. Klagemuligheder – oversigt og links:
Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: marianne.dyrberg@kws.com